Centar za socijalnu skrb Bjelovar mjesno je nadležan za područje grada Bjelovara i općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Bjelovar je u Bjelovaru, ulica J.J.Strossmayera br.2.

Centar za socijalnu skrb Bjelovar ima Podružnicu Obiteljski centar. Sjedište Podružnice je u Bjelovaru, Masarykova 8. Teritorijalna nadležnost Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Podružnice Obiteljski centar u obavljanju poslova vezanih uz djelatnost dadilje, te savjetodavnog i preventivnog rada obuhvaća područje Bjelovarsko-bilogorske županije.

Upravno vijeće Centra

Centrom za socijalnu skrb Bjelovar upravlja Upravno vijeće koje obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, Statuta Centra za socijalnu skrb Bjelovar i Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Bjelovar:

 1. Marko Marušić, dipl. oec., predsjednik, predstavnik osnivača
 2. Ivan Škalički, dr. med. spec., predstavnik osnivača
 3. Ivana Marić, mag. edukac. filozof i mag. pedagogije, zamjenica predsjednika upravnog vijeća
 4. Mislav Damjanić, mag. iur, predstavnik jedinice područne regionalne samouprave
 5. Stana Prskalo, dipl. socijalna radnica, predstavnica zaposlenika

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb Bjelovar ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Centra za socijalnu skrb Bjelovar i Podružnice Obiteljski centar.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 • ustroju centra za socijalnu skrb
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb u pojedinim slučajevima
 • potrebi dodatnog stručnog usavršavanja
 • drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Bjelovar se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

 • OIB: 74571480923
 • MB: 02873761
 • IBAN: HR6223900011100551443 HPB

 

Centar za socijalnu skrb Bjelovar na temelju javnih ovlasti:

1.rješava u prvom stupnju o upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu sa Zakonom i posebnim propisima,

2.provodi izvršenja rješenja,

3.vodi propisane očevidnike,

4.izdaje uvjerenja i druge potvrde,

5.daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,

6.daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora

7.sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

8.izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima

9.provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

10.provodi posredovanje u postupku razvoda braka

11.obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja

12.organizira i pruža pomoć u kući.

 

Osim navedenih javnih ovlasti centar obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručnoanalitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoći, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima odraslih,
 • predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb

 

Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Podružnica Obiteljski centar obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

1.savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose

2.razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima

3.razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima

4.organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja

5.obiteljsku medijaciju

6.poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva

7.poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

8.na temelju javnih ovlasti odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje; o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja; vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja; provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

 

Kada nam se obratiti za pomoć?

 • ako zbog nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe
 • ako zbog nesređenih obiteljskih odnosa ne možete postići skladne odnose s članovima obitelji
 • ako imate psihička, tjelesna ili mentalna oboljenja
 • ako ste žrtva obiteljskog nasilja
 • ako ste roditelj ili skrbnik djeci ili mladima s poremećajima u ponašanju
 • ako na području Centra za socijalnu skrb Bjelovar imate prijavljeno prebivalište

 

Kako?

 • podnošenjem zahtjeva ili osobnim dolaskom u Centar za socijalnu skrb Bjelovar ili Podružnicu Obiteljski centar.