• Informiranje i savjetovanje

  Sadašnji i potencijalni korisnici usluga dobivaju sve informacije o socijalnim uslugama na koje imaju pravo, kako bi mogli pravilno odabrati one usluge koje najbolje zadovoljavaju njihove potrebe. Svaki korisnik usluga osnažuje se i podržava u donošenju dobro utemeljenih odluka o mogućnostima koje mu se pružaju u skladu s individualnim potrebama, interesima i sposobnostima.


 • Stručni timovi

  Stručni radnici kroz sastanke Stručnog vijeća osiguravaju kvalitetne unutarnje komunikacijske strategije koje omogućuju dobru obaviještenost svih radnika. Stručni radnici se redovito profesionalno usavršavaju, a stručan rad podupire se supervizijom u svrhu razvoja osobne i profesionalne kompetentnosti.


 • Terenski rad

  Kako bi prikupili podatke o osobnim i obiteljskim prilikama, provjerili prijave koje su zaprimili od drugih ustanova ili su te prijave anonimne, stručni radnici moraju izvršiti izvid u obitelji.


 • Nasilje u obitelji

  Obveze centra za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji određene su Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i drugim zakonskim propisima. Nakon što sazna za nasilje u obitelji centar za socijalnu skrb je dužan upoznati žrtvu nasilja s njenim zakonskim pravima i poglavito pravima djeteta.


 • Sudjelovanje u postupcima pred sudom

  Kad se u postupku pred sudom odlučuje o pravima i dužnostima u odnosima roditelja i maloljetne djece ili punoljetnih osoba koje nisu u stanju same skrbiti o svojim pravima i interesima, sud će uvijek pozvati centar za socijalnu skrb.


Centar za socijalnu skrb Bjelovar


Centar za socijalnu skrb Bjelovar mjesno je nadležan za područje grada Bjelovara i općina: Rovišće, Zrinski Topolovac, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Severin, Šandrovac i Velika Pisanica, s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Bjelovar je u Bjelovaru, ulica J.J.Strossmayera br.2.

Centar na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom,
 2. provodi ovrhu svojih rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni svojim pravima i interesima,
 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 10. vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te pružati pomoći i njege u kući.

Osim navedenih javnih ovlasti centar obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručnoanalitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoći, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima odraslih,
 5. predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Kada nam se obratiti za pomoć?

 • ako zbog nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe
 • ako zbog nesređenih obiteljskih odnosa ne možete postići skladne odnose s članovima obitelji
 • ako imate psihička, tjelesna ili mentalna oboljenja
 • ako ste žrtva obiteljskog nasilja
 • ako ste roditelj ili skrbnik djeci ili mladima s poremećajima u ponašanju
 • ako na području Centra za socijalnu skrb Bjelovar imate prijavljeno prebivalište, odnosno boravište

Kako?

 • podnošenjem zahtjeva za pomoć ili osobnim dolaskom u Centar za socijalnu skrb BjelovarPRIOPĆENJE HRVATSKE UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA

Utorak 19.02.2013.

Položaj stručnih radnika i akutalna situacija u sustavu socijalne skrbi, kao i dugo očekivani Prijedlog Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnica, povod su ovog javnog priopćenja upućenog Ministarstvu socijalne politike i mladih, ali i ostaloj profesionalnoj i drugoj zainteresiranoj javnosti.

Aktualne društvene prilike godinama se nepovoljno odražavaju na sustav socijalne skrbi i kontinuirano nameću nove obaveze, odgovornosti, ali i očekivanja u odnosu na profesiju socijalnog rada, a posebno socijalne radnike u centrima za socijalnu skrb.

Socijalni radnici prihvatili su svoje profesionalne obaveze, ali pritom nisu dobili odgovarajuće uvjete za uspješno profesionalno djelovanje, što je znatno povećalo rizike za profesionalnu pogrešku i sustav socijalne skrbi dovelo do ruba izdržljivosti.

Suočeni s propustom ili pogreškom socijalni radnici izloženi su službenoj i javnoj kritici i dovedeni u poziciju da se brane, čime se svaki puta stavlja pod sumnju sveukupno djelovanje stručnjaka i dodatno pogoršava dignitet naše profesije.

Ipak, od jednog do drugog javnog prozivanja i sramoćenja profesije, socijalni radnici nastavljaju dalje svim svojim raspoloživim kapacitetima i mogućnostima, znanjima i vještinama obavljati svoj posao.

Poniženi, razočarani, povrijeđeni, a često i izloženi profesionalnom stresu i sagorijevanju, još uvijek se nadaju da će se konačno dogoditi nužne sustavne i strukturalne promjene koje će omogućiti razvoj djelatnosti i osiguranje standarda kvalitete korisnicima sustava.

Međutim, reforma kroz koju godinama prolazi sustav socijalne skrbi dovela je do toga da nema jasnog smjera, što zbunjuje i unosi nesigurnost i nejasnoće u obavljanje profesionalne djelatnosti. Čini se da se još uvijek sa sigurnošću ne može reći kakav sustav socijalne skrbi hrvatsko društvo treba, što se mora učiniti i kako to postići? Kopiraju se modeli drugih europskih sustava socijalne skrbi koji imaju drugačije društveno nasljeđe i ne mogu ponuditi odgovor na potrebe hrvatskog konteksta. Sve se više u sustavu eksperimentira i improvizira, što dovodi do sve veće razine nesnalaženja stručnjaka i time neminovno povećava rizik za profesionalnu pogrešku.

To se osobito odražava na rad centra za socijalnu skrb koji kao javna ustanova ima značajnu društvenu ulogu i odgovornost, a time i posebno mjesto u djelatnosti socijalne skrbi. Socijalni radnici kao nositelji aktivnosti centra za socijalnu skrb prihvaćaju svoju profesionalnu odgovornost i u skladu s kodeksom struke nastoje odgovoriti na potrebe korisnika. Međutim, kako bi to postigli socijalni radnici trebaju osnovne uvjete za rad.

To su: zdravo i sigurno radno okruženje, sistematizacija poslova, razumni normativi, zaštita od profesionalnog sagorijevanja, definirane procedure i jasne smjernice s utvrđenim razinama odgovornosti, mogućnost cjeloživotnog učenja, supervizija, nadzor i kontrola, te pomoć i podrška nadređenih u prevladavanju međuresornih poteškoća. Jasno definiranje i osiguranje navedenih uvjeta rada značajno bi ojačalo osobne i profesionalne kompetencije stručnih radnika i smanjilo rizike od profesionalne pogreške.

Vjerujemo da je to zajednički cilj svih zaposlenih u sustavu socijalne skrbi te da će prijedlozi i primjedbe onih koji svakodnevno rade u praksi socijalnog rada biti pomno razmotreni i uvaženi pri izradi tako značajnog dokumenta kao što je Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnica.

Obzirom na navedeno, Hrvatska udruga socijalnih radnika zalaže se za suradnju i međusobno povezivanje svih dionika koji imaju odgovornost ili utjecaj na razvoj djelatnosti socijalne skrbi, a time i na profesionalno djelovanje socijalnih radnika.